logobanner1

Deze website
Door deze website te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. Bij tegenstrijdigheden tussen de specifieke voorwaarden van producten en diensten en deze voorwaarden, zijn de voorwaarden van de producten en diensten doorslaggevend.

Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor egen rekening en risico.
Ondanks het feit dat Webgraphic zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikt maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Webgraphic niet instaan voor de juistheid, vervolledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

On line communicatie
Berichten die u stuurt naar de eigenaar van deze site, per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Webgraphic adviseert u om geen geheime of anderzins gevoelige informatie per e-mail te sturen.
De volledige disclaimer vindt u hier terug.


Ce site
En visitant ce site et en utilisant l'information que vous y trouvez, vous vous mettez d'accord avec les conditions. En cas de contradiction entre les termes spécifiques de produits et services de ces conditions, les conditions des produits et des services sont concluants.

Utilisation de ce site
L'information sur ce site est d'information générale. Cette information ne peut être vu comme remplacement d'aucun autre avis.Si vous utilisez l'information sans vérification ou avis préalable, vous le faites votre propre compte et risque.
Néanmoins le fait que Webgraphic prend soin de l'accuratesse en composant et en entretenant ce site et qu'il utilise pour cela des sources qui sont digne de foi, Webgraphic, ne peut garantir l'accuratesse, l'intŽgritŽ et l'actualitŽ de l'information présentée.